Annagora Aquapark
Házirend

Üzemeltető: Első Aquapark Kft.
Székhely: 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 35/A
Tel: +36 30/670-7380
Email:
Létesítmény vezető: Szalayné Boulsevicz Beatrix

Közegészségügyi felügyeleti szerv:

VEMKH Balatonfüredi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Székhely: 8230 Balatonfüred, Major u. 5.
Telefonszám: +36 87/580-155
Email:

A vendég panaszával az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője : Dr. Tárnoki Richárd
Székhely: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
Telefonszám: +36 87/581-220
Email:

Balatonfüredi járás
Székhely: 8230 Balatonfüred, Felső köz 2.
Telefonszám: +36 87/795-070
Email:

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testület
Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszám: +36 88/814-121
Email:

Veszprémi Járásbíróság
Székhely: 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 11.
Telefonszám: + 36 88/590-220
Email:

2022.06.01-től visszavonásig érvényes

1. Az Annagora Aquapark (továbbiakban: Park) igénybevétele csak a Házirend betartásával történhet. A belépőjegy megváltásával a Házirend rendelkezéseit a Park Vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. Attól a Vendégtől, aki a szabályokat nem vállalja, vagy megszegi, a Park igazgatósága és munkatársai a szolgáltatást megtagadhatják, a Park területéről indokolt esetben eltávolíthatják.

2. A Park nyitvatartási ideje:
A mindenkori nyitva tartás szerinti időszakban naponta 9-19 óra között
Éjszaka külön hirdetmény szerint

3. A Park belépőjegy és szolgáltatás árait a pénztáraknál tüntetjük fel. Belépőjegy vásárlásnál a Vendégek beléptető karórát és nyugtát kapnak, amit távozásig meg kell őrizni. Áfás számlát a pénztárban kérhetnek. Pénztárzárás a Park zárását megelőző egy órával történik.

4. A Parkba való belépés és a szolgáltatások igénybevétele a vendégek számára érkezési sorrendben történik, ez alól kivételt képezhetnek az előre bejelentkezett csoportok, mozgássérültek.

5. A Parkba belépni és annak szolgáltatásait igénybe venni csak a váltás napján érvényes, egyszeri belépésre jogosító, vissza nem váltható, másra át nem ruházható beléptető karórával lehet. A karóra csak arra a szolgáltatásra érvényes, melyre a jegyet kiadták.

6. A Parkba belépéskor kérjük a pénztárban a megfelelő jegyet megváltani, illetve az egyéb belépésre jogosító dokumentumot (diákigazolvány, lakcímkártya, stb.) bemutatni, a pénztárostól a beléptető karórát átvenni és azt távozásig viselni.

7. A karóra egyszeri belépésre van kódolva, karon viselése a Park területén való tartózkodás során kötelező. A Parkban való tartózkodás jogosultságát igazoló karóra hiánya a parkból való eltávolítást vonja maga után.

8. A belépéskor kapott karóra elvesztése, megrongálódása, stb. esetén a vendég köteles a kárt megtéríteni. A kártérítés összege karóránként egységesen 3.000 Ft.

9. A csúszdákat, élményelemeket záróra előtt negyed órával kapcsoljuk le. Záróra után kérjük vendégeinket, hogy a Park területét rövid időn belül legyenek kedvesek elhagyni.

10. Az Üzemeltető csak az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakért vállal felelősséget, a Park területén hagyott és az öltözőszekrényekben elhelyezett tárgyak eltűnéséből származó károkért nem. Az értékmegőrző a darabszám erejéig ingyenesen vehető igénybe. Az értékmegőrző kulcsának elvesztése esetén 1.500 Ft kártérítés fizetendő.

11. A Parkot és szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe. Az egyes csúszdákat csak az ott elhelyezett piktogramok (rajzok) utasításai szerint szabad használni. A jelölések értelmezési nehézségének felmerülése esetén a csúszdafelügyelőtől kell tájékoztatást kérni. Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy a létesítményeket különös elővigyázatossággal használják. A csúszdák, élményelemek használata közben megsérült fürdőruhákért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

12. A Parkban felszerelt hangosbemondó működése közlemények, hirdetések, üzenetek, közérdekű felhívások, tájékoztatások célját szolgálják. A hangos bemondás a fürdővendégek részére az információnál kifüggesztett tájékoztató szerint vehető igénybe.

13. Az üzemidőt indokolt esetben az Üzemeltető megváltoztathatja. Rendkívüli meteorológia viszonyok között (villámlás, zápor, szélvihar, stb.) az üzemeltető a csúszdák és medencék használatát ideiglenesen biztonsági okokból szüneteltetheti. A változást a pénztárnál kifüggesztett hirdetménnyel, illetve hangosbemondón közölni kell. A rendkívüli időjárásból kifolyólag bevezetett korlátozások miatt az Üzemeltető a vendégeknek kártérítéssel nem tartozik.

14. Az Üzemeltető indokolt esetben (műszaki okok, rendezvény, stb.) jogosult a Park teljes vagy részleges lezárására, amely miatt a vendégek nem jogosultak az Üzemeltetővel szemben kártérítési vagy egyéb igényt benyújtani.

15. Technikai hibából eredő szolgáltatáscsökkenésnél az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el, alkalmaz-e díjváltozást.

16. A Park berendezési, felszerelési, kölcsönzési tárgyaira kérjük vigyázzanak. A kikölcsönzött eszközöket időben, sértetlen állapotban kell visszaszolgáltatni. Aki szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól az Üzemeltető a kár megtérítését követelheti, illetve ellene kártérítési eljárást kezdeményezhet.

17. A Park területén kamerás megfigyelőrendszer működik. Az Üzemeltető a felvételeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolja-, illetve amennyiben a felvételek felhasználására nem kerül sor, abban az esetben a felvételeket végérvényesen (és ugyancsak a jogszabályok szerint) törli. A felvételek kiadása kizárólag az arra jogosult hatóság számára történhet.

18. A Park szolgáltatásait és a szaunákat minden vendég csak saját felelősségére veheti igénybe. A medencék igénybevételére kizárólag úszni tudó vendég jogosult abban az esetben, ha a medence vízmélysége ezt indokolja. Ez vonatkozik a csúszdafogadó medencékre is, melyek vízmélységéről a vendég köteles a csúszás megkezdése előtt, a csúszdák mellett kihelyezett tájékoztató táblákról meggyőződni.

19. Lázas, fertőző, vagy bőrbetegségben szenvedő, sérült nyílt sebfelületű személyek, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek a Park területére nem léphetnek, illetve ott nem tartózkodhatnak. Az ilyen személyektől a Park munkatársai a szolgáltatást megtagadhatják.

20. Gyengénlátó, illetve hallássérült vendég csak állandó kísérő felügyelettel veheti igénybe a csúszdákat. Protézissel rendelkezők, nyak- és gerincsérültek a csúszdákat nem használhatják.

21. 14 éven aluli gyermekek csak folyamatos szülői felügyelet vagy nagykorú (18. életévét betöltött személy) kísérő mellett tartózkodhatnak a Park területén és a szülő illetve a nagykorú kísérő felelősségére használhatják a Park létesítményeit, különös tekintettel a medencékre és a csúszdákra.

22. A gyermekcsoportok vezetői felelősek a csoport élet-, baleset- és vagyonbiztonságáért, a Házirendben foglaltak betartásáért és betartatásáért.

23. A medencék biztonsági felügyeletéért, a medencék vizének, a medencetérnek a tisztaságáért, a mentőfelszerelések készenlétben tartásáért, a mentőládák felszerelésért, a vízből mentettekhez az orvos/mentőtiszt kihívásáért (akkor is, ha a mentés látszólag zavartalanul folyt le és a mentett jól érzi magát) az uszodamester/úszómester felelős.

24. A Park területén nem szabad olyan játékot játszani, vagy olyan magatartást tanúsítani, ami a saját vagy mások testi épségét veszélyeztetik, a fürdőzők és pihenni vágyó vendégek nyugalmát zavarják.

25. A Park területén a kiépített közlekedési utakat, lépcsőket kell igénybe venni. Közlekedéskor fokozott figyelemmel kell lenni a sérülések elkerülésére (pl.: elcsúszás, elbotlás, beütés, stb.). Tilos a védőkorláton kihajolni, átmászni, a vendégek elől elzárt területekre belépni, a lezárt eszközöket és pályákat használni.

26. A parkosított pihenő-napozó területeket Vendégeink szabadon használhatják.

27. A Park eszközeit – rendeltetési céljuknak megfelelően – az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használathoz szükséges egészségi állapotban szabad igénybe venni.

28. A csúszógumik, vízifotelek csak az adott, erre kijelölt csúszdákon használhatók. A Park saját csúszógumijain kívül idegen eszköz a csúszdákon nem használható.

29. Felnőttek a gyermekmedencéket gyermekek nélkül nem használhatják.

30. Az úszómesterek, csúszdafelügyelők, biztonsági őrök, valamint a Park munkatársainak kérését, illetve utasításait minden esetben be kell tartanai.

31. Nem szabad a medencékben étkezni, tisztálkodó szert használni, a vizet bármilyen módon szennyezni, a medencéket és csúszdákat homokos, olajos testtel igénybe venni. Medence és csúszdahasználat előtt a zuhany és lábmosó használata mindenki számára kötelező.

32. A medencékbe beugrani nem szabad!

33. Forró felhevült testtel a vízbe menni tilos!

34. Tilos a Park területén kábítószert fogyasztani, szemetelni, tüzet rakni, járművet, állatot, balesetet okozó tárgyat bevinni, petárdát vagy egyéb riadalmat keltő eszközt használni, közrendet, közerkölcsöt sértő módon viselkedni.

35. Ha a vendég a medence vizét szándékosan vagy gondatlanul szennyezi és azért a medencét le kell zárni, illetve annak vizét le kell engedni vagy a medencét ki kell fertőtleníteni stb., úgy annak költségét és ezen felül a medence használatának kieséséből eredő bevételkiesést, illetve egyéb kárt a vendég köteles megtéríteni.

36. A Park területén üzemidőben elsősegély szolgálat működik. Minden sérülést, rosszullétet a Park legközelebbi munkatársának azonnal jelezni kell.

37. Az előforduló esetekről részletes naplóbejegyzés, jegyzőkönyv készül. Az ellátás megtörténtét – ill. a felek által indokoltnak tartott megjegyzéseket – a sérült, vagy kísérője, ill. az ellátó személy az aláírásával igazolja.

38. Dohányozni csak a Park külső területén szabad. Az épületekben, valamint a bejáratok 5 méteres körzetében, illetve a gyermekmedencék 10 méteres körzetében dohányozni szigorúan TILOS. Égő cigarettacsikket szemetesbe vagy máshova dobni szigorúan tilos. Erre a célra kihelyezett csikktartókat kérjük használni.

39. Szemetet, hulladékot az erre kijelölt hulladékgyűjtőbe kérjük dobni.

40. A Park területén felelős szolgálati tevékenységet ellátó (igazgató és helyettesei, uszodamester, biztonsági szolgálat) hivatalos személynek tekintendő, és mint ilyent, a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.

41. A vendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére vagy a szolgáltatást végző magatartására vonatkozó észrevételeit szóban, vagy írásban megtenni. A Vásárlók könyve a pénztárnál áll a vendégek rendelkezésére. Az Üzemeltető köteles panaszt, észrevételt, javaslatot a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, illetőleg ennek alapján intézkedni. A címmel ellátott panaszt köteles írásban megválaszolni.

42. A belépőjegy megvásárlásával és az Annagora Aquapark területére történő belépéssel a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a Parkban az üzemeltető reklám és promóciós célból fotókat, felvételeket, mozgóképeket készítsen vagy készíttessen, és azokat szabadon felhasználhassa. A vendég az elkészült reklámanyaggal kapcsolatban az Üzemeltető felé, illetve bárkivel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.
43. A Házirend be nem tartásából eredő panaszokat és esetleges kárigényeket az Üzemeltető nem köteles figyelembe venni

Házirendünk vendégeink biztonsága, egészségének és testi épségének megőrzése érdekében készült.

Minden Kedves Vendégünknek kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!

Balatonfüred, 2022. június 1.

Első Aquapark Kft.